GEBRUIKSVOORWAARDEN

Volgens de wet komt het auteursrecht altijd automatisch bij de maker terecht. Dit betekent dus dat als jij een product van ons koopt – of het nou een video of flyer is – wij over het auteursrecht van dat product beschikken. Omdat je natuurlijk gebruik wil maken van dat product, verstrekken wij jou een uitgebreid gebruiksrecht. Deze staat hieronder beschreven.

 

Partijen

NEGATIVE VOF, gevestigd te Almere, hierna te noemen ‘NEGATIVE’

en

‘Opdrachtgever’

 

inzake door NEGATIVE gemaakt materiaal, hierna te noemen ‘Product’

 

leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze gebruiksrechtovereenkomst:

 

Artikel I: Omschrijving

 1. NEGATIVE verleent aan Opdrachtgever het gebruiksrecht van het Product in Nederland; welk recht Opdrachtgever aanvaardt.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd om dit gebruiksrecht door te geven aan derden.
 3. NEGATIVE ontleent zich het recht het Product te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Artikel II: Duur

 1. Het gebruiksrecht wordt aangegaan voor de looptijd van het auteursrecht, met ingang met levering van het Product en eindigt van rechtswege onmiddellijk en zonder opzegging op het moment dat het auteursrecht van rechtswege vervalt, dan wel door nietigverklaring van het auteursrecht bij een in kracht van gewijsde gegane uitspraak.
 2. Ieder van de partijen is bevoegd het auteursrecht zich toe te eigenen bij faillissement van de andere partij.

 

Artikel III: Vergoeding

 1. Opdrachtgever zal voor het gebruik van het Product een vergoeding betalen en accepteert de betalingsverplichting die daaruit voortvloeit.
 2. Opdrachtgever zal 25% van het offertebedrag vergoeden voor aanvang van productie.
 3. NEGATIVE zal Opdrachtgever binnen een week na levering van het Product een factuur toezenden voor het vastgestelde bedrag.
 4. Opdrachtgever zal binnen 31 dagen na ingang van de gebruiksrechtovereenkomst aan de betalingsverplichting voldoen.

 

Artikel IV: Betalingsachterstand

 1. Als Opdrachtgever niet binnen de aangegeven periode aan de betalingsverplichting voldoet, zal NEGATIVE een vriendelijke herinnering sturen.
 2. Als Opdrachtgever 5 dagen na de verloopdatum nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zal NEGATIVE een standaardvergoeding van 40 euro in rekening brengen.
 3. Als Opdrachtgever 15 dagen na de verloopdatum nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zal NEGATIVE de wettelijke rente van 8% handhaven.
 4. Na uitblijven van betaling 31 dagen na verloopdatum zal de incassoprocedure worden gestart.

 

Artikel V: Verplichtingen

 1. Opdrachtgever garandeert dat het Product niet aangepast zal worden zonder schriftelijke toestemming van NEGATIVE.
 2. Opdrachtgever garandeert dat het Product niet aangepast zal worden zonder een nader overeen te komen bedrag te betalen aan NEGATIVE.
 3. NEGATIVE behoudt zich het recht de overeenkomst te ontbinden bij niet-exploitatie van het gebruiksrecht door Opdrachtgever.

 

Wil jij zelf het volledige auteursrecht in eigen handen hebben, laat dat dan weten. Dan gaan we dat regelen!

Contact